Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO") informujemy, że:
 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NZOZ "SAFMED", 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Kossaka 8/3, tel./faks: 58 683 59 69, (formularz kontaktowy) www.safmed.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   a) diagnozy medycznej i leczenia,
   b) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej
   c) zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego,
   - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
   a) zgodny z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, tj. 20 lat;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ma Pani/Pan prawo usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (nie ma to zastosowania wobec danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - m.in. dokumentacja medyczna);
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług wymienionych w pkt. 2 niniejszej informacji - podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.