Rejestracja
Rejestracja do Poradni Diabetologicznej, Poradni Kardiologicznej oraz na Badania Diagnostyczne odbywa się:

  • osobiście w godzinach pracy Przychodni,
  • telefonicznie w godzinach pracy Przychodni,
  • poprzez formularz kontaktowy, w którym należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu i adres poczty e-mail,

Pacjenci zgłaszający się do Poradni po raz pierwszy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego są zobowiązani do posiadania skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które należy dostarczyć do Poradni w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. W przypadku niedostarczenia skierowania w tym terminie rezerwacja ulega anulowaniu.